Algemene voorwaarden

Download our Terms & Conditions (PDF)

Algemene voorwaarden Flexbox Crewing B.V. download

Terms & conditions Flexbox Crewing B.V. download

 

Algemene voorwaarden Flexbox Crewing B.V.

Laatst gewijzigd:  10-11-2021

Paragraaf 1        Definitie

Paragraaf 2        Algemeen

Paragraaf 3        Aanbiedingen

Paragraaf 4        Selectiebeleid Flexbox

Paragraaf 5        Uitvoering van de overeenkomst

Paragraaf 6        Verplichtingen van de opdrachtgever

Paragraaf 7        Verbod op rechtstreekse arbeidsverhouding

Paragraaf 8        Opschorting en ontbinding

Paragraaf 9        Honorarium en betaling

Paragraaf 10      Geheimhoudingsplicht

Paragraaf 11      Aansprakelijkheid en vrijwaring

Paragraaf 12      Slotbepalingen

Paragraaf 1. | DEFINITIE

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Flexbox: de gebruiker van deze algemene voorwaarde is de besloten vennootschap Flexbox Crewing B.V. –  gevestigd aan de Antoniuslaan 1A – 3341 GA te Hendrik-Ido-Ambacht – Nederland. KvK-nummer: 81565186

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aflosser werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een overeenkomst met Flexbox laat uitvoeren of beoogd uit te voeren.

Aflosser:  de natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die in het kader van de overeenkomst tussen Flexbox en de Opdrachtgever, door Flexbox aan de opdrachtgever wordt voorgesteld en/of voor hem werkzaamheden verricht of zal verrichten. 

Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Flexbox en de Opdrachtgever, onder meer doch niet beperkt tot de overeenkomst waarbij Flexbox zich – in het kader van een tewerkstelling van de Aflosser binnen de onderneming van de opdrachtgever – verbindt tot de bemiddeling bij het tot stand komen van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en de Aflosser, dan wel de uitlening of tewerkstelling van de Aflosser. 

Schriftelijk: zowel communicatie per e-mail/WhatsApp en vergelijkbare ‘snelle communicatie’ als traditionele schriftelijke communicatie.

Paragraaf 2. | ALGEMEEN

2.1.    Op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Flexbox en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing .

2.2.    Afwijken van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk. Indien het bepaalde in hetgeen de opdrachtgever en Flexbox afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in hetgeen de opdrachtgever en Flexbox afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3.    Nietigheid  of vernietiging van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling en het doel in acht genomen.

2.4.    De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Paragraaf 3. | AANBIEDINGEN

3.1.    Elk aanbod van Flexbox is vrijblijvend tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. 

3.2.    Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. 

3.3.    Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod zijn niet bindend voor Flexbox.

Paragraaf 4. | SELECTIEBELEID Flexbox

4.1.    Deze algemene voorwaarden en het bepaalde in de opdrachtbevestiging beheersen de overeenkomst.

4.2.   Flexbox  selecteert de aflosser aan de hand van de bij Flexbox bekende hoedanigheid en kunde van de aflosser enerzijds en van de door de opdrachtgever aan Flexbox verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.

4.3.   Door de opdrachtgever kunnen geen eisen worden gesteld die voor de functie niet relevant zijn. Daarbij staat Flexbox geheel vrij in de keuze van de persoon die zij aan de opdrachtgever voorstelt.

4.4    Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de benodigde certificaten en diploma’s van de Aflosser te controleren op geschiktheid voor de taak en het gebied.

Paragraaf 5. | UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1.    De door Flexbox voorgestelde Aflosser verricht de opdracht als zelfstandige of laat de opdracht uitvoeren door een Aflosser op contractbasis met de opdrachtgever. Er komt geen arbeidsovereenkomst tot stand.

5.2.    Indien schip en/of bemanning naar het uitsluitend oordeel van Flexbox of Aflosser niet voldoen, is Flexbox, bemiddelaar of Aflosser gerechtigd het schip stil te leggen en/of de overeenkomst zonder dat een ingebrekestelling nodig is te ontbinden onder gehoudenheid van de opdrachtgever om de bedongen vergoeding volledig te betalen en alle schade van Flexbox of Aflosser te vergoeden.

5.3.    Voor aanvang van de overeenkomst geeft de opdrachtgever aan Flexbox door telefonische/elektronische kennisgeving aan de gebruiker aan, waar de geselecteerde Aflosser aanvang van de opdracht aan boord zal komen of, zodanig dat de Aflosser een redelijke termijn heeft om zich daar naartoe te begeven. Het is Flexbox toegestaan de opdracht door een ander (maritiem) servicebureau te doen uitvoeren onder voorwaarde dat dat andere bureau aan alle wettelijke eisen, welke aan Flexbox op het betreffende binnenvaartschip worden gesteld, voldoet.

5.4    Voorbordurend op 5.3 is Flexbox vrij om de aanname en uitvoering van de opdracht, inclusief facturatie aan de klant, uit te besteden aan het zuster bureau Flexbox Crewing Ltd, geregistreerd op Cyprus, en zich zo geheel buiten de gesloten overeenkomst te houden, zowel zakelijk als ook wettelijk. De klant zal hierbij ook duidelijk vanuit Flexbox Crewin Ltd een opdracht bevestiging en factuur ontvangen.

Paragraaf 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

6.1.   De opdrachtgever is jegens Flexbox verplicht de werkomgeving waarbinnen hij de werkzaamheden laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de aflosser tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de te verrichten werkzaamheden gevorderd kan worden.

6.2.   De opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat schip en bemanning voldoen aan de toepasselijke regelgeving, dat alle verplichte scheepsdocumenten aanwezig zijn en de bemanning voldoende is gekwantificeerd en gekwalificeerd.

6.3.   De opdrachtgever is gehouden Flexbox en de aflosser als medeverzekerde op te nemen in een door hem gesloten Casoco-, P&I, of gelijksoortige aansprakelijkheidsverzekering, en afdoende dekking te bieden voor alle risico’s, schade en/of aansprakelijkheden die de aflosser gedurende of in verband met het te verrichten werk draagt, oploopt of heeft.

6.4.   De opdrachtgever dient de aflosser gedurende het aantal dagen als vermeld in de opdrachtbevestiging te werk te stellen. Indien de opdrachtgever de aflosser een minder aantal dagen dan is overeengekomen te werk stelt, blijft de opdrachtgever de vergoeding van het volledig aantal overeengekomen, te werk te stellen dagen, verschuldigd.

6.5.   Indien opdrachtgever zich niet houdt aan deze verplichting, is hij gehouden alle schade daaruit ontstaan te vergoeden aan Flexbox en/of de aflosser, waarbij dit beding bij wijze van derdenbeding mede kan worden ingeroepen door de aflosser indien de aflosser rechtstreeks door een derde wordt aangesproken. De door opdrachtgever te vergoeden schade zal geacht worden ten minste gelijk te zijn aan de hoogte van de vordering van een derde, verzekeraar of gesubrogeerde partij in geval een verzekeraar regres haalt op Flexbox en/of de aflosser.

Paragraaf 7. | VERBOD OP RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING 

7.1.   Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexbox, is het de opdrachtgever  niet toegestaan om door Flexbox ter beschikking gestelde aflossers in dienst te nemen, dan wel anderszins buiten Flexbox om werkzaamheden voor hem of voor een aan hem gelieerde onderneming te laten verrichten.

7.2.   Het in 7.1. bepaalde geldt tot een jaar nadat de overeenkomst ten aanzien van de betreffende aflosser is geëindigd. Onder de dag van beëindiging verstaan we de dag dat opdrachtgever al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

7.3.    Bij overtreding van in paragraaf 7.1. en 7.2. van dit artikel bepaalde, verbeurt de opdrachtgever aan Flexbox een dadelijk en ineens zonder ingebrekestelling of sommatie opeisbare eenmalige geldstraf van € 5.000,- per overtreding, alsmede € 700,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Flexbox om daarnaast volledige schadevergoeding en/of nakoming van dit beding te vorderen. 

Paragraaf 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

8.1.   Flexbox is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Flexbox ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

8.2.   Indien enig beslag op de goederen van de opdrachtgever is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Flexbox gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring. 

8.3.   Voorts is Flexbox gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

8.4.   Opschorting of ontbinding op grond van de vorige leden laat de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op grond van de overeenkomst onverlet.  Het recht op opschorting of verrekening door Opdrachtnemer is uitgesloten.

8.5.    Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het bepaalde in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is hij aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade van Flexbox. 

8.6.   De opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade ontstaan in verband met het door Flexbox uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht als bedoeld in dit artikel. 

8.7.   Het bepaalde in dit artikel laat de volgens de wet aan Flexbox toekomende rechten onverlet. 

Paragraaf 9.| HONORARIUM EN BETALING

9.1.   De op de overeenkomst van toepassing zijnde prijs, bestaande uit dagtarief exclusief overige vergoedingen, tenzij anders overeengekomen, is vermeld in de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging. 

9.2.  Reiskosten, transportkosten, menagekosten, etc. komen voor rekening van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. De tijd gemoeid met reizen wordt vergoed volgens het voor uitvoering van de opdracht overeengekomen tarief.

9.3.   Betalingen dienen te geschieden aan Flexbox. Uitsluitend betalingen aan Flexbox werken voor de opdrachtgever bevrijdend. Rechtstreekse betalingen, in welke vorm dan ook, direct aan de aflosser of het verstrekken van voorschotten aan de aflosser, zijn onverbindend. 

9.4.    Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door Flexbox voorgeschreven wijze.

9.5.   Opdrachtgever is niet gerechtigd enig bedrag in mindering te brengen op of te verrekenen met zijn betaalverplichting. 

9.6.   Indien de opdrachtgever tekortschiet in de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichting, treedt het verzuim van rechtswege in zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

9.7.    Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke handelsrente verschuldigd. De wettelijke handelsrente wordt berekend vanaf de dag dat het verzuim intreedt tot de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.

9.8.   Alle te maken redelijke kosten ter voldoening van openstaande bedragen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is, komen voor zijn rekening. 

Paragraaf 10. | GEHEIMHOUDINGSPLICHT

10.1.   Alle informatie die de opdrachtgever over een door Flexbox ter beschikking gestelde aflosser of voorgestelde aflosser ontvangt, is strikt vertrouwelijk. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande overeenstemming van Flexbox informatie over een aflosser openbaar te maken of aan een derde te verstrekken.

10.2.    Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Flexbox  of de aflosser gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Flexbox of de aflosser ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Flexbox niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Paragraaf 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

11.1.   De verplichtingen van Flexbox kwalificeren als inspanningsverbintenis. Flexbox draagt dan ook nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van na totstandkoming van de overeenkomst gebleken tekortkomingen in de vaardigheden van of feitelijke uitvoering van het werk door de aflosser.

11.2.   Flexbox is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de aflosser uitgevoerde werkzaamheden of een doen of nalaten van de aflosser in de uitoefening van de aan hem door de opdrachtgever, opgedragen taken. De opdrachtgever is op grond van artikel 6:170 BW aansprakelijk voor allen die onder zijn toezicht werken, derhalve ook voor de aflosser die door Flexbox te zijner beschikking wordt gesteld. 

11.3.    De opdrachtgever vrijwaart Flexbox van alle schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van aanspraken van de aflosser en/ of derden, die verband houden met de door Flexbox geleverde diensten. 

11.4.    De opdrachtgever is jegens Flexbox gehouden tot vergoeding van de schade toegebracht aan of geleden door de aflosser in de uitoefening van de werkzaamheden, tenzij door de opdrachtgever het bewijs wordt geleverd dat het ontstaan van de schade in belangrijke mate aan de grove schuld van de aflosser is te wijten.

11.5.   Indien de aflosser in de uitoefening van zijn werkzaamheden zodanig letsel heeft opgelopen, dat daarvan de dood het gevolg is, is de opdrachtgever jegens de achterblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat het letsel of het overlijden aan overmacht of in belangrijke mate aan opzet of (subjectief bepaalde) grove schuld van de aflosser is te wijten. 

11.6.    Onverminderd het bepaalde in dit artikel is Flexbox nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, en evenmin voor boetes, heffingen, rente en/of andere kosten verband houdende met het uitgevoerde werk. 

11.7.    Indien ondanks het bepaalde in dit artikel een wettelijke grond tot aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: 

De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; 

De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Flexbox aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Flexbox toegerekend kunnen worden en; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden

11.8.  Indien Flexbox ondanks de voorgaande bepalingen toch aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Flexbox beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst en in ieder geval maximaal de factuurwaarde van 1 maand.

11.9.  Alle rechtsvorderingen jegens Flexbox vervallen één jaar na het ontstaan.

PARAGRAAF 12. | SLOTBEPALINGEN

12.1.   Op elke overeenkomst – en de geschillen die daaruit voortvloeien -is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2.   Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten

12.3.   Uitsluitend de rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam, is bevoegd tot kennisname van geschillen tussen Flexbox en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de tussen hen gesloten overeenkomst of gevoerde onderhandelingen.

12.3.   Flexbox is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.